Công trình nội thất gỗ óc chó walnut 

Đang hoàn thiện 

 

 

 

 

 

 

Sau khi hoàn thiện :